IAC - Israeli American Council​

(Israeli-American Council (IAC – ארגון הקהילה הישראלית-אמריקאית. מטרת הארגון לבנות קהילה ישראלית-אמריקאית בארה"ב, מאוחדת ופעילה, תוך חיזוק זהות ישראלית ויהודית אצל דור ההמשך, חיזוק הקהילה היהודית בארצות הברית ותמיכה בישראל. הארגון פועל המספר גדול של אזורים ברחבי ארה"ב מהחוף המערבי ועד החוף המזרחי.
עיצוב פליירים |עיצוב פרסומים | עיצוב חוברות | עיצוב פוסטים | עיצוב גלויות | עיצוב הזמנות | עיצוב מוצרי קד"ם
עיצובים נוספים למוסדות ולארגונים