SPROUT CAMPS

יהודה הצעיר
SPROUT CAMPS – יהודה הצעיר: מחנות היום של מחנה הקיץ Sprout Lake בניו יורק, לילדים בגילאי 3-6. בין המטרות העיקריות של המחנות הוא חיזוק הזיקה לזהות יהודית וקירוב מדינת ישראל.

עיצוב פולדר |עיצוב פרסומים | עיצוב חוברות עיצוב קופונים | עיצוב גלויות

עיצובים נוספים למוסדות ולארגונים